Atviras kvietimas menininkų namelio gydymo rezidencijai

Atviras kvietimas menininkų namelio gydymo rezidencijai

„Verpėjos“ kviečia įvairių sričių kūrėjus į meno rezidenciją Kabelių kaime, Varėnos rajone 2023 m. kovo – gegužės mėnesiais.

Šios programos tikslas – sukurti erdvę būsimų meno rezidentų kūrybai.

Kvietimas skirtas tiems, kurie nepaisant savo kūrybos srities (profesionalaus meno ar mėgėjų), turi įgiję pasidaryk pats patirties ir/arba svajoja apie galimybę panaudoti tradicines vietos meistravimo praktikas. Kūrybos erdvė ir objektas yra būsima meno rezidentų studija, dabar apleistas nedidelis rąstinis namas. Bus proga įmerkti rankas į molio tinką, juo išmokti tinkuoti vidaus sienas, restauruoti langus, duris ir baldus naudojant tik gamtines medžiagas – medieną, molį, aliejinius dažus. Kviesime ieškoti tvarių sprendimų kiekvienai trobelės senatvės žaizdai gydyti o tuo pačiu sukurti naują dizainą, patogų būsimiems meno rezidentams kurti ir gyventi. Trobelėje planuojame įrengti tris erdves: miegamąjį, skaityklą ir dirbtuves.

Ši programa siekia propaguoti pasidaryk pats idėją ir taip pat grąžinti talkos, bendruomeninio veikimo praktikas. Šandien mes gyvename ne mainų, bet paslaugų teikėjo – vartotojo visuomenėje, kur žmonės nemoka dalintis ir yra kapitalistinio pasaulio sumesti į siauros specializacijos stalčiukus. Todėl iš naujo bursime bendraminčius organizuodami talkas – kūrybines dirbtuves, aplankysime keletą vietinių žmonių savo rankomis atrestauruotų ir vietos tradicinių pastatų.

Stipendija ir išlaidos

Kiekvienam dalyviui skiriama 500 EUR per mėnesį stipendija ir nemokamas apgyvendinimas.

Rezidencijų trukmė

1-2,5 mėnesiai nuo 2023 m. kovo 15 d. iki gegužės 30 d.

Darbo ir gyvenimo sąlygos

Dalyviai reziduos senoje Kabelių kaimo rąstinėje pirkioje. Tai nedidelis paprastai įrengtas namelis, kurio erdve reikės dalintis dviems vienu metu gyvenantiems menininkams. Jame yra du nedideli kambariai, virtuvė ir vonios kambarys. Yra vandentiekis ir šiltas vanduo. Šiluma namuose reikės nuolat rūpintis patiems ir pasikūrenti malkinę krosnį. Bus galima naudotis dviračiais.

Gyvenamasis pastatas yra visai šalia darbo vietos – kito nedidelio rąstinio namo. Prašome atsivežti mėgstamus ir specifinius įrankius bei drabužius. Mes pasirūpinsime medžiagomis ir reikmenimis.

Jei turite klausimų apie sąlygas, rašykite residency@verpejos.lt

Pristatymas visuomenei

Rezidencijos metu menininkų bus prašoma vesti dirbtuves kartu su „Verpėjų” komanda.

Paraiškos forma

Kviečiame užpildyti paraiškos formą iki 2023 m. vasario 20 d.

Atranka

Dalyvius atrinks „Verpėjų” komanda pagal atvirą kvietimą, remdamasi šiais kriterijais: 

– gebėjimas kūrybiškai bendradarbiauti dviese;

– gebėjimas kurti bendruomenėje, įtraukiant į kūrybinį procesą įvairaus amžiaus ir gebėjimų dalyvius;

– rankų darbo įgūdžiai ir noras mokytis naujų dalykų;

– tvarus, ekologiškas ir be atliekų požiūris į kūrybos procesą ir gyvenimo būdą;

– tarpdiscipliniškumas, apimantis įvairias meno sritis.

„Verpėjos“ yra nepriklausoma meno iniciatyva, kurią 2017 m. įkūrė menininkė Laura Garbštienė Marcinkonių seniūnijoje, Varėnos rajone. „Verpėjos“ siekia tyrinėti ir permąstyti tradicinės kaimiškos gyvensenos ir gamtos saugojimo temas, įgalinti diskursą apie procesus ir pokyčius tiek vietiniu, tiek globaliu mastu. Nuo 2019 m. „Verpėjos“ kuruoja Marcinkonių stoties galeriją, 2020 m. pradėta tarptautinės meno rezidencijos programa.

EN

Open call for the Artists’ House Healing Residency

The Spinners is inviting creators from all fields to an art residency in the village of Kabeliai, Varėna district, Lithuania from March to May 2023.

The aim of this programme is to create a space for the work of future art residents.

The call is addressed to those who, regardless of their field of creation (professional or amateur), have gained DIY experience and/or dream of using traditional local artisan practices. The space and object of creation is the future studio of the art residents, a small log house, now abandoned. There will be an opportunity to dip your hands in clay plaster, to learn how to plaster interior walls, restore windows, doors and furniture using only natural materials – wood, clay, oil paint. We will invite you to find sustainable solutions to heal every wound of old age in the hut, while creating a new design that is comfortable for future art residents to create and live in. We plan to create three spaces in the hut: a bedroom, a reading room and a workshop.

This programme aims to promote the DIY idea and also to bring back the practices of helping and community action. Today we live in a service provider-consumer society rather than an exchange society, where people do not know how to share and are lumped together in the capitalist world into drawers of narrow specialisation. Therefore, we will rebuild our community by organising workshops and visiting some traditional buildings that have been restored by local people with their own hands.

Scholarship and expenses

Each participant is to receive a grant of EUR 500/month and free accomodation.

Duration of the residencies

1 -2,5 months in the period from 15 March to 30 May 2023.

Working and living conditions

Participants are to reside in an old log cabin in the village of Kabeliai.  It is a small, simply furnished house, which will have to be shared by two artists living together. It has two small rooms, a kitchen and a bathroom. There is tap cold and hot water. The artists will have to take care of heating of the house themselves by using wood-burning stove regularly. Bicycles will be available.

The residential building is just next to working place – another small log house. Please bring your favorite and specific tools and clothes. We will provide materials and supplies.

If you have any questions regarding the conditions, please contact residency@verpejos.lt

Presentation to the public

During the residency, artists will be asked to run a workshop together with The Spinners team.

Application form

We are inviting you to fill in the application form before 20 February 2023.

Selection

The Spinners team will select artists through an open call based on the following criteria: 

– Ability to collaborate creatively in a two-person household;

– Ability to create in the community, involving participants of all ages and capabilities in the creative process;

– Manual craft skills and desire to learn new things;

– Sustainable, eco-friendly and waste-free approach to the creative process and lifestyle;

– Interdisciplinarity, encompassing different artistic fields;

Verpėjos (The Spinners) is an independent art initiative founded in 2017 by artist Laura Garbštienė in the Marcinkonys municipality, Varėna district of South Lithuania. Verpėjos aims to explore and rethink the themes of traditional rural lifestyle and nature conservation, to empower discourse on processes and changes both locally and globally. Since 2019, Verpėjos has been curating the Marcinkonys Railway station gallery, with an international art residency program starting in 2020.